Marianne Högberg, Specialpedagog på Bergsjöskolan

”Specialpedagog i arbete”

Ett exempel

Bergsjön, stadsdel i GBG med många invandrare. Hög arbetslöshet och högt försörjningsstöd. Skolan är en spegel av samhället runt omkring.

Träffar en elevgrupp (7-9A) där hon regelbundet varje vecka träffar dem och deras lärare.

Träffar också förberedelseklasser med anpassad studiegång.

En särskoleklass 7-9C (finns ingen fn individintegrerad elev i de vanliga klasserna).

98% av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Grundskoleförordningen 5 kap, §§4-5

 

Skollagen 4 kap, §1

Uppgifter som specialpedagog

·         Samtalspartner i pedagogiska frågor

·         Pedagogiska utredningar

·         Läromedel

·         Elever i behov av särskilt stöd

·         Åtgärdsprogram

·         Skolutveckling

Specialpedagogik

·         Innebär en helhetssyn på individen och utgår ifrån elevens förutsättningar och behov

·         Forskning och erfarenhet säger att:

De strategier som är bra för elever i behov av särskilt stöd är bra för alla elever.

Elever i behov av särskilt stöd

(logos)

Åtgärdsprogram

En tydlig arbetsprocess finns

Pedagogiska utredningar


 

Samtalspartner

Innevarande termin

-          Talar t.ex. om elevernas behov

-          Organisation av undervisning

-          Undervisningsmaterial

Föregående läsår

·         Deltog i ett projekt om mentorskap

·         Handbok i föräldrasamtal

Fortlöpande

Ofta spontana diskussioner med lärare om elever, undervisning och material

Deltar ofta i föräldrasamtal

Arbetsenhetskonferenser

1.  Lyssnar

2.  Diskuterar

3.  För anteckningar, följer upp

4.  Informerar

Elevhälsan

1.  Stödsamtal elev

2.  Samtal med förälder – elev

3.  Samtal elev- förälder – lärare

4.  Ped.utredningar

PMO - pilotskola

Regelbundna samtal med rektor

Uppgifter på stadsdelsnivå

·         Representerar för BoU i den lokala samverkansgruppen för Västbus

·         Deltar i regelbundna träffar med Elevhälsan i Bergsjöns skolor

·         Deltar i regelbundna möten tillsammans med några specialpedagoger från andra skolor angående utveckling av ÅP och IUP under ledning av stadsdelens utvecklingsledare och med hjälp av Maud Willow från Specialpedagogiska skolmyndigheten

·         FOU

·         Deltar i regelbundna stadieövergripande ämneskonferenser i Specialpedagogik.

·         Trygghetsrådet

·         Livskunskap

·         Skolutveckling – pedagogiska diskussioner Språket på väg

Matte: Förstå och använda tal (NCM)