Onsdag den 18/11

Kl. 9.00-10.15

Föreläsning Eva Gannerud: Genusperspektiv i skola och samhälle

 

Ideologi

Verklighetsbeskrivning: föreställningar om hur det är

Normer: ideér om hur det borde vara

 

 • forskning med genusperspektiv 
 • kunskapsområde
 • beskrivning
 • förklaring
 • förståelse
 • dekonstruktion
 • jämställdhetsarbete
 • politik
 • kvinnorörelse
 • kvinnoorganisationer
 • nätverk
 • mansgrupper

Ideologi

Deskriptiv- hur är det?

normativ - hur bör det vara?

 

 

 • Särart
 • olikheter
 • skilda förutsättningar
 • olika roller och livssfärer
 • ger olika erfarenheter
 • skapar "olikheter"

Likhet

 • likheter
 • samma förutsättningar
 • gemensamma livssfärer
 • ger lika erfarenheter
 • skapar "likheter"

 Sandra Harding

Genus - en social konstruktion på flera nivåer

 • symbolisk nivå: ideologiska, normativa föreställningar ger skilda normer och ideal
 • strukturell nivå: skilda normer och ideal medför skilda platser/ positioner i den sociala organiseringen, vertikalt och horisontellt
 • individuell, personlig nivå.

Genus - ett sätt att artikulera makt

 

Makt?

 

 • makt över
 • makt till
 • tolkningsföreträde
 • formuleringsprivilegium
 • subjektsposition
 • rätt att undvika

 Genusordning

 
Symbolisk nivå

Föreställningar, normer och värderingar

"kvinnligt"- "manligt"
Strukturell nivå

Fördelning av arbetsuppgifter och aktiviteter

"kvinnligt"- "manligt"

Kvinnligt - manligt

Individuell nivå Individens agerande och uppfattningar

"kvinnligt"- "manligt"

kvinnligt - manligt

 

förväntningar / föreställningar om beteenden

 

Vi uppfattar vissa saker men inte andra pga våra värderingar

 

 

Genusregim i förskola och skola,; symbolisk nivå (föreställningar, normer och värderingar)

 

 • kunskapssyn och utbildningsmål
 • innehåll och ämnesuppdelning
 • olika områdens "status" och relevans
 • individualism/ konkurrensorientering
 • vad ses som arbete resp. skicklighet och kompetens

Ex. på "Ärtan", "Pärtan", "Piff"... Visar hur fokus ligger på det manliga, t.ex. yrkesrelaterade bilder 100% manligt.

 

Genusregim i förskola och skola: Strukturell nivå (mönster av praktiker och sociala relationer)

 

Interaktionsmönster i lokaler och klassrum

Interaktionsmönster under raster / på gåreden

 

Organisation av tid och utrymmen

Könsarbetsdelning: vertikal och horisontell